நாளை நமதே!! TNPSC Online Class in English | Schedule: 27-09-2021 to 01-10-2021!!

0
நாளை நமதே!! TNPSC Online Class in English - Schedule 27-09-2021 to 01-10-2021!!
நாளை நமதே!! TNPSC Online Class in English - Schedule 27-09-2021 to 01-10-2021!!

நாளை நமதே!! TNPSC Online Class in English Schedule | 27-09-2021 to 01-10-2021

Here is the next week online class schedule it is given by your scheduler. The schedule consists of course, date, subject & batch wise timing. So, candidates can download the schedule for the next week and refer through it prepare for it wisely.

We are conducting the TNPSC Batch wise online test from 11 am to 12 pm and 5 pm to 6 pm. So, you can attend the online test according to the batch wise whether in English or Tamil. Here is the schedule given below.

TNPSC GROUP 2 LIVE DISCUSSION CLASSES

English Schedule:

Examsdaily
Course TNPSC BATCH 1 (Morning) 11 AM to 12 PM TNPSC BATCH 2 (Evening) 05 PM to 06 PM
Date Subject Subject
Sep-27 History (Mugals and Marathas) Physics (Force, Motion, Energy)
Sep-28 Biology (Plant Physiology) Geography (Rivers in India)
Sep-29 Unit-8 Early Agitations Against British Rule Indian National Movement (Indian National Congress)
Sep-30 Unit-9 Education and Health System in Tamil Nadu Aptitude (HCF & LCM)
Oct-01 Polity (Union Legislature) Fiscal & Monetary Policy

Tamil Schedule:

Examsdaily Tamil
Course TNPSC BATCH 1 (Morning) 10 AM to 11 AM TNPSC BATCH 2 (Evening) 05 PM to 06 PM
Date Subject Subject
Sep-27 வரலாறு (முகலாயர்கள் & மராத்தியர்கள்) இயற்பியல் (விசை,இயக்கம் ,ஆற்றல்)
Sep-28 உயிரியல் (தாவர உடலியல்) புவியியல் (இந்திய ஆறுகள்)
Sep-29 Unit-8 ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் இந்திய தேசிய இயக்கம் (இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்)
Sep-30 unit-9 தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நல்வாழ்வு முறைமைகள் கணிதம் (மீ.சி.ம மற்றும் மீ.பொ.வ)
Oct-01 இந்திய அரசியலமைப்பு (ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம்) நிதி கொள்கை மற்றும் பணவியல் கொள்கை

Question Paper Download Link:

Subject Question Paper
History (MUGALS AND MARATHAS) Click Here
Physics (Force,Motion,Energy) Click Here
Biology (Plant Physiology) Click Here
Geography (Rivers in India) Click Here
Unit-8 Early Agitations Against British Rule Click Here
INDIAN NATIONAL MOVEMENT(INDIAN NATIONAL CONGRESS) Click Here
Unit-9 Education and Health System in Tamil Nadu Click Here
Aptitude (HCF & LCM) Click Here
Polity (Union Executive,Union Legislature) Click Here
Fiscal & Monetary Policy Click Here

TNPSC Online Free live Class and Study Materials – நாளை நமதே !!!

Examsdaily: நாளை நமதே : This Week Schedule – 27 Sep To 01 Oct ( Class in English ) For Join Telegram Group: https://t.me/naalainamadhee

Best TNPSC coaching center in virudhunagar

Online Test SeriesClick Here
To Join WhatsappClick Here
To Subscribe YoutubeClick Here
To Join Telegram ChannelClick Here
To Join FacebookClick Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here