நாளை நமதே!! TNPSC Online Class in English | Schedule: 20-09-2021 to 24-09-2021!!

0
நாளை நமதே!! TNPSC Online Class in English Schedule
நாளை நமதே!! TNPSC Online Class in English Schedule

நாளை நமதே!! TNPSC Online Class in English Schedule | 20-09-2021 to 24-09-2021

Here is the next week online class schedule it is given by your scheduler. The schedule consists of course, date, subject & batch wise timing. So, candidates can download the schedule for the next week and refer through it prepare for it wisely.

We are conducting the TNPSC Batch wise online test from 11 am to 12 pm and 5 pm to 6 pm. So, you can attend the online test according to the batch wise whether in English or Tamil. Here are the schedule given below.

TNPSC GROUP 2 LIVE DISCUSSION CLASSES

English Schedule:
EXAMSDAILY
COURSE TNPSC BATCH 1 (morning)11 to 12 TNPSC BATCH 2 (evening) 5 pm to 6 pm
DATE Subject Subject
Sep-20 History (Delhi Sultans) Physics (Properties of matter)
Sep-21 Biology (GENETICS) Geography (Water Resources)
Sep-22 unit-9 (Social justice and social harmony) INDIAN NATIONAL MOVEMENT (EARLY UPRISING AGAINST BRITISH RULE)
Sep-23 unit-8 (Role of Tamilnadu in Freedom struggle) APTITUDE (Simple Interest)
Sep-24 Polity (State Executive, State Legislature ) Economy (FIVE YEAR PLAN, NITI AYOK, PLANNING COMMISSION)

 

Tamil Schedule:
EXAMSDAILY TAMIL
COURSE TNPSC BATCH 1 (morning)10 am to 11 am TNPSC BATCH 2 (evening) 4 pm-5 pm
DATE Subject Subject
Sep-20 வரலாறு(தில்லி சுல்தான்கள்) இயற்பியல்(பருப்பொருள்களின் பண்புகள்)
Sep-21 உயிரியல்(மரபியல்) புவியியல்(நீர் வளங்கள்)
Sep-22 unit-9(சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும்) இந்திய தேசிய இயக்கம்(ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள்)
Sep-23 unit-8(விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு) கணிதம்(தனி வட்டி )
Sep-24 இந்திய அரசியலமைப்பு (மாநில நிர்வாகம், மாநில சட்டமன்றம்) பொருளாதாரம்(ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள்,நிதி ஆயோக்,திட்டக்குழு)

 

Question Paper Download Link:
Subject Question Paper
history (Delhi Sultans) Click Here 
physics (Properties of matter) Click Here
biology(GENETICS) Click Here
geography (Water Resources ) Click Here
unit-9 (Social justice and social harmony) Click Here 
INDIAN NATIONAL MOVEMENT (EARLY UPRISING AGAINST BRITISH RULE) Click Here
unit-8 (Role of Tamilnadu in Freedom struggle) Click Here 
polity (State Executive, State Legislature) Click Here 
APTITUDE (Simple Interest) Click Here 
Economy (FIVE YEAR PLAN, NITI AYOK, PLANNING COMMISSION) Click Here 

 

TNPSC Online Free live Class and Study Materials – நாளை நமதே !!!

Examsdaily: நாளை நமதே : This Week Schedule – 13 Sep To 17 Sep ( Class in English ) For Join Telegram Group: https://t.me/naalainamadhee
Online Test SeriesClick Here
To Follow Our InstagramClick Here
To Join WhatsappClick Here
To Subscribe YoutubeClick Here
To Join Telegram ChannelClick Here
To Join FacebookClick Here